banner


RaidSonic Technology GmbH

Zasady i warunki

Stan Lipiec 2015

1. Zakres

(1) Nasze oferty, dostawy i usługi są przedmiotem niniejszych warunków. Odnosi się to również do wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli nie są one jeszcze uzgodnione. Klient uwzględniając warunki zakupu lub zakupu biznesowego sprzeciwia się warunkom zarzuconym, nawet gdyby to zgłosił czy by wydrukował na formularzu zamówień.
(2) Wszystkie umowy zawarte pomiędzy nami a klientem, w celu realizacji umowy ustala się w formie pisemnej w tej umowie. Dodatkowe porozumienia są skuteczne dopiero po pisemnym potwierdzeniu.
(3) Nasze warunki mają zastosowanie wyłącznie do spółek w rozumieniu §§ 14, 310 BGB.

2. Ogólne

(1) Zdjęcia w katalogach lub na kartach katalogowych stanowią tylko przykłady. Mniejsze odchylenia produktu lub projektu są nieistotne.
(2) Anulowanie lub zmiany w  umowie są skuteczne dopiero po naszej pisemnej zgodzie. Jeśli klient wysyła towar niezamówiony z powrotem do nas, to przyjęcie towaru ma porozumienia z żądaniem wycofania klienta. Takie sprawy należy zgłaszać w formie pisemnej do nas.
(3) Roszczenia odszkodowawcze z pozytywnego naruszenia umowy, zaniedbania zamówienia lub postępowania wobec nas są wykluczone, chyba zamierzone działania lub rażącego zaniedbania.
(4) Nieważność jednego z tych przepisów nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

3. Ceny i Płatność

(1) Nasze oferty nie są wiążące. Przyjęcie zlecenia odbywa się poprzez potwierdzenie zamówienia lub jego wykonanie.
(2) Nasze ceny są z magazynu z Hamburgu. Koszty transportu, ubezpieczenia transportu, pakowanie i inne opłaty nie są wliczone w cenę. Koszty te są ponoszone przez klienta.
(3) Nasze faktury są płatne w trybie natychmiastowym, bez jakichkolwiek potrąceń, o ile nie uzgodniono tego inaczej. Odliczenie zniżki wymaga specjalnej pisemnej umowy.
(4) Ustawowy VAT nie jest wliczony w cenę. Jest ona pokazana na fakturze osobno.
(5) W przypadku domyślnych ustawień klienta na płatności, mamy prawo do naliczania odsetek w wysokości 8% powyżej stopy bazowej Deutsche Bundesbank do popytu. Dlatego że spowodowano nam domyślne szkody poprzez taką płatność, jesteśmy upoważnieniu aby to zapiąć. Klient ma prawo do udowodnienia nam, że sporządził nam mniejsze szkody. W przypadku niewykonania lub pogorszenia się kondycji finansowej klienta mamy prawo do odstąpienia od umowy zakupu i poproszenie w ewentualnie dalszych zamówieniach przedpłaty klienta w gotówce.
(6) Zestaw z §§ 237, 438 IV BGB, 369 HGB, a także obrona naruszenia umowy. § 320 BGB są wyłączone.

4. Czas dostawy

(1) Umowa o dostawie musi być uzgodniona w formie pisemnej. Przestrzeganie dostawy wymaga terminowego i prawidłowego wykonania zobowiązań klienta.
(2) Opóźnienia w dostawie spowodowane działaniem siły wyższej i zdarzeń, które znacznie utrudniają dostawę (takie jak strajki, lokaut, zakłócenia operacyjne, itp), nawet jeśli występują one z naszymi dostawcami, to nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Uprawniają nas do odroczenia dostawy lub odstąpienia od umowy. Jeśli opóźnienie trwa dłużej niż dwa miesiące, klient ma prawo po upływie odpowiedniego okresu karencji do odstąpienia od umowy. Roszczenia klientów o odszkodowanie są wykluczone, chyba że dsotawa z naszej strony jest co najmniej rażącego niedbalstwa.
(3) Mamy prawo do dostaw częściowych. Każda dostawa częściowa jest za odrębną czynnością prawną.
(4) Jeśli klient zalega z akceptacją lub jeśli narusza inne zobowiązania do współpracy, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania. Wystąpienie domyślne akceptacji, ryzyko przypadkowego pogorszenia lub utraty przechodzi na Klienta.


5. Transport i ryzyko

(1) Jeżeli nie umówiono się inaczej, dostawa przebiega z magazynu w Hamburgu.
(2) Ryzyko jest przekazywane do osoby transportującej produkt do klienta.
(3) Koszty przesyłki ponosi klient, chyba że uzgodniono to inaczej.
(4) Opakowania nie mogą być zwrócone, z wyjątkiem palet. Klient musi składować opakowania na własny koszt.
(5) Za uszkodzenia podczas transportu my jako firma nie odpowiadamy. To musi być udokumentowane w formie pisemnej po otrzymaniu towaru, po czym niezwłocznie powiadomienie nas i firmę transportową. Przy wysyłce pociągiem lub pocztą oficjalna ocena szkód jest prowadzona.
(6) Kompletność dostawy musi być sprawdzona za pomocą listu przewozowego. Brakujące części muszą być zgłoszone firmie transportowej i muszą zostać potwierdzone w formie pisemnej.

6. Zastrzeżenie własności

(1) Do dnia kiedy wszystkie wymagania (w tym wszelkie roszczenia, saldo obrotów bieżących), które są uprawnione na podstawie prawnej wobec klienta obecnie lub w przyszłości, to następujące zabezpieczenie zostanie nam przyznane, że możemy wydać na żądanie, zgodnie z wyborem klienta, o ile ich wartość przekracza w więcej niż 20%.
(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu. Przetwarzanie lub przekształcenie jest zawsze dla nas, ale bez obowiązku dla nas. Jeśli nasza (współ) własności przez połączenia, niniejszym ustala się, że (współ) przechodzi na własność w wartości proporcjonalnego (niezależnie od wartości faktury) do nas. Klient zachowuje naszą (wspólna) własność nieodpłatnie.
(3) Klient ma prawo do przetwarzania towaru zastrzeżonego w odpowiednich kontaktach biznesowych, jak długo nie zalega. Zastawy i bezpieczeństwa są niedopuszczalne. Powstały z odsprzedaży lub jakiejkolwiek innej przyczyny prawnej dotyczącej należności towarowe rezerwacji powierzonych przez klienta tytułem zabezpieczenia w pełnym zakresie do nas.
(4) Brak autoryzacji klienta do zbierania roszczeń przypisane do nas na nasze konto w własnym imieniu. Upoważnienie może być odwołane tylko wtedy, gdy klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych.
(5) Przy dostępie osoby trzeciej na zastrzeżony towar, to klient musi nas niezwłocznie powiadomić. Takie uszkodzenia i koszty ponoszone są przez klienta.
(6) Na zachowania klienta - w szczególności braku zapłaty - mamy prawo do odebrania towaru i wymagają sesji roszczeń klienta wobec osób trzecich.

7. Gwarancja

(1) Okres gwarancji wynosi dwa lata.
(2) Każda gwarancja zakłada, że ​​klient wypełnił obowiązki spoczywających na obowiązkach kontroli i powiadamianiu. Gwarancja jest wtedy wykluczona, jeżeli towary dostarczane przez nas zostały potraktowane lub zmienione bez naszej zgody przez osoby trzecie lub jeśli instrukcja obsługi nie była przestrzegana. Niewielkie odchylenia w realizacji nie uprawnia klienta do narzekań.
(3) W przypadku uzasadnionej reklamacji zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wady w rozsądnym terminie, według naszego uznania przez naprawy lub wymiany wadliwych części (zapasowa wydajność). Po nieudanych próbach sprostowania, klient ma prawo do odstąpienia od umowy, żądania lub żądania odszkodowania lub zwrot kosztów poprzez obniżenia ceny zakupu.
(4) Okres ograniczenia jest zawieszony na okres trwania kolejnej realizacji.
(5) Odpowiedzialność za szkody wtórne jest wykluczone, chyba że spowodowaliśmy obrażenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
(6) Przed odesłaniem / zwrotu wadliwego towaru klient ma podać numer RMA. Numer RMA jest widocznym na opakowaniu. Przyjęcie zwrotu bez podania wcześniej wydanego numer RMA jest zabroniony.
(7) W celu sprawdzenia roszczeń gwarancyjnych klient musi przedstawić dowód zakupu, przynajmniej w kopii. Jeśli klient nie dostarczy tego dowodu gwarancji, będziemy zmuszeni odesłać towar nienaprawiony przed lękiem manipulacyjnym.
(8) Bez odpowiedniego i szczegółowego opisu usterki nie dajemy gwarancją doskonałej naprawy. Informacje ogólne, takie jak "Uszkodzony", nie są wystarczające.
(9) W przypadku nieuprawnionej reklamacji towar zostanie zwrócony do opłaty manipulacyjnej.
(10) Wysyłany towar w oryginalnym lub właściwym opakowaniu. Koszty i szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zapakowania ponosi klient.
(11) Roszczenia gwarancyjne są uprawnieniem jedynie do klienta i nie są zbywalne.

8. Jurysdykcja i wydajność

(1) Miejscem wykonania dostawy i płatności jest nasza siedziba.
(2) Jeśli klient jest przedsiębiorcą, dla wszystkich roszczeń wynikających z podstawowego stosunku umownego, na deliktowy i innych ustawowych roszczeń jurysdykcji Ahrensburg.