banner


RaidSonic Technology GmbH

Ogólne zasady i warunki

Stan na Lipiec 2015

1. Zakres

(1) Nasze oferty, dostawy i usługi są wykonywane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. Dotyczy to również wszystkich przyszłych relacji handlowych, nawet jeśli nie zostały jednoznacznie uzgodnione po raz drugi. Odmawiamy Klientowi anulowania potwierdzenia odnoszącego się do jego warunków handlowych, niezależnie od tego, czy przekazał je w jakiejkolwiek formie pisemnej lub ustnej.
(2) Wszystkie umowy potwierdzone między nami, a klientem w celu wykonania umowy muszą zostać dodane do niniejszej umowy na piśmie. Umowy zabezpieczające wchodzą w życie po pisemnym potwierdzeniu.
(3) Nasze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do firm, o których mowa w §§ 14, 310 BGB (kodeks cywilny Republiki Federalnej Niemiec).

2. Ogólne

(1) Zdjęcia w katalogach lub na arkuszach danych stanowią jedynie przykłady. Małe zmiany w wyglądzie produktu są nieistotne.
(2) Anulowanie lub zmiany w  umowie stają się skuteczne tylko po naszej pisemnej zgodzie. Jeżeli klient odeśle towary do nas, bez uprzedniego poinformowania i akceptacji z naszej strony, towaru nie zostanie przez nas przyjęty. Wszystkie zmiany muszą być potwierdzone przez obydwie strony.
(3) Oświadczenia o odszkodowaniach z tytułu pozytywnych naruszeń umowy, culpa in contrahendo i nielegalnych działań przeciwko nam zostaną wykluczone, chyba że w przypadku zachowania umyślnego i świadomego lub rażącego zaniedbania z naszej strony.
(4) Nieważność jednego z tych przepisów nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

3. Ceny i warunki płatności

(1) Nasze oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zlecenia są zaakceptowane poprzez akceptację zamówienia lub przez jego wykonanie.
(2) Nasze ceny obowiązują z magazynu w Hamburgu. Koszty transportu, ubezpieczenia, pakowania, a także inne opłaty nie są wliczone w cenę. Koszty są ponoszone przez klienta.
(3) Nasze faktury są należne do zapłaty od razu, bez żadnych zniżek, chyba że uzgodniono inaczej. Odliczanie natychmiastowych rabatów płatniczych wymaga specjalnej zgody na piśmie.
(4) Ustawowy podatek (VAT) nie jest ujęty w naszych cenach i pojawia się w naszych fakturach jako osobna pozycja.
(5) Jeśli klient zwleka z zapłatą, jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości 8% powyżej podstawowej stopy procentowej Deutsche Bundesbank (Niemiecka Izba Rezerwy Federalnej). Jeśli szkoda wyrządzona nam z tego tytułu jest wyższa, będziemy mogli jej zażądać. Klient ma prawo udowodnić, że szkoda jest niższa. W przypadku opóźnienia w zapłacie lub pogorszenia sytuacji finansowej Klienta możemy anulować umowę zakupu i - jeśli to konieczne - zażądać od klienta przedpłaty gotówką.
(6) Prawa do zatrzymania określone w §§ 237, 438 IV BGB, 369 HGB (kodeks handlowy Republiki Federalnej Niemiec), a także zarzut niewykonania obowiązków, o którym mowa w § 320 BGB, są wyłączone.

4. Czas dostawy

(1) Umowa o dostawie musi być uzgodniona w formie pisemnej. Przestrzeganie dostawy wymaga terminowego i prawidłowego wykonania zobowiązań przez klienta.
(2) Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnione doręczenie wynikające powodu tzw. siły wyższej i zdarzeń, które znacznie utrudniają dostawę (takie jak strajki, blokady, zakłócenia w produkcji, itp.), Nawet jeśli ma to miejsce w działaniu naszych dostawców, to nie ponosimy za nich odpowiedzialności. Takie zdarzenia uprawniają nas do przesunięcia terminu dostawy lub rozwiązania umowy. Jeśli opóźnienie trwa ponad dwa miesiące, klient może zażądać odstąpienia od umowy po ustaleniu odpowiedniego okresu karencji. Reklamacje z tytułu odszkodowania przez klienta zostaną wykluczone, chyba że opóźnione dostawy są spowodowane przez rażące zaniedbanie z naszej strony
(3) Możemy wykonywać częściowe dostawy. Każda dostawa częściowa jest uważana za odrębną transakcję prawną.
(4) Jeśli klient opóźnia akceptację lub jeśli narusza inne zobowiązania współpracy, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania. Po niedotrzymaniu warunków przez klienta, pełne ryzyko przechodzi na Klienta.


5. Przesyłki i ryzyko z tego wynikające

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostawa jest z magazynu w Hamburgu.
(2) Po dostarczeniu do spedytora ryzyko przechodzi na klienta.
(3) Koszty przesyłki ponosi klient, chyba że uzgodniono inaczej.
(4) Opakowania nie mogą być zwracone, z wyjątkiem palet. Klient musi składować/poddać recyklingowi na własny koszt.
(5) Za uszkodzenia podczas transportu nie odpowiadamy. Zdarzenie musi zostać udokumentowane w formie pisemnej (wraz ze zdjęciami towaru) po otrzymaniu towaru, następnie niezwłocznie należy powiadomić firmę transportową oraz nas. Przy wysyłce pociągiem lub pocztą, musi zostać sporządzony oficjalny protokół uszkodzenia.
(6) Kompletność dostawy musi być sprawdzona z dokumentem dostawy. Brakujące w dostawie muszą być zgłoszone firmie transportowej oraz muszą zostać przez nią potwierdzone w formie pisemnej.

6. Zastrzeżenie własności

(1) Do dnia kiedy wszystkie wymagania (w tym wszelkie roszczenia, saldo obrotów bieżących), które są uprawnione na podstawie prawnej wobec klienta w chwili obecnej lub w przyszłości. Następujące zabezpieczenie zostanie nam przyznane na żądanie, zgodnie z wyborem klienta, o ile ich wartość przekracza więcej niż 20%.
(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty. 
(3) Klient może przetwarzać i przekazywać zarezerwowane towary we właściwym interesie, każde inne zachowanie jest zabronione. Zabrania się dokonywania zastawu i przeniesienia własności za pomocą zabezpieczenia. Roszczenia dotyczące zarezerwowanych towarów powstających w wyniku odsprzedaży lub innego powodu prawnego są przez Klienta już przez nas zabezpieczone w pełnym zakresie.
(4) Upoważniamy klienta do zbierania roszczeń przypisanych nam na nasze konto w jego własnym imieniu. Niniejsze zezwolenie może zostać cofnięte tylko wtedy, gdy klient nie wypełni swoich zobowiązań płatniczych
(5) Jeśli zastrzeżone towary są dostępne dla osób trzecich, klient wskaże, że jest to nasza własność i powiadomi nas o tym fakcie niezwłocznie. Uszkodzenia i koszty wynikające z tego tytułu są przekazywane na klienta.
(6) W przypadku zachowania klienta z naruszeniem umowy - w szczególności w przypadku opóźnienia płatności - jesteśmy upoważnieni do cofnięcia zarezerwowanych towarów i do żądania roszczeń z tego tytułu.

7. Gwarancja

(1) Okres gwarancji wynosi dwa lata.
(2) Każda reklamacja musi spełniać warunki spoczywające na kliencie. Klient musi spełnić obowiązek  sprawdzenia i powiadomienia o wadach. Gwarancja jest wyłączona, jeśli towary dostarczone przez nas zostały poddane obróbce lub zmodyfikowane przez osoby trzecie bez naszej zgody lub jeśli nie przestrzegano instrukcji użytkowania. Nieistotne zmiany w wyglądzie lub funkcjach nie uprawniają klienta do reklamacji.
(3) W przypadku uzasadnionej reklamacji zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wady w rozsądnym terminie, według naszego uznania zostanie dokonana naprawa lub wymiana urządzenia. Po nieudanych próbach naprawy, klient ma prawo do odstąpienia od umowy, żądania odszkodowania lub zwrot kosztów poprzez obniżenia ceny zakupu.
(4) Okres ograniczenia jest zawieszony na czas trwania kolejnej naprawy.
(5) Odpowiedzialność za szkody wtórne jest wykluczona, chyba że zostały spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania.
(6) Przed odesłaniem / zwrotem wadliwego towaru klient musi podać numer RMA. Numer RMA musi być widoczny na opakowaniu. Reklamacje wysłane bez wcześniej nadanego numeru RMA nie zostaną przyjęte.
(7) Do reklamacji potrzebny jest dowód zakupu, może być też kopia paragonu lub faktury. Jeżeli klient nie dostarczy dowodu zakupu do wysyłki, produkt zostanie odesłany jako nienaprawiony.
(8) Prosimy o opisanie usterek występujących w urządzeniu. Informacje ogólne, takie jak "Uszkodzony", zazwyczaj nie są wystarczające w celu prawidłowej diagnozy usterki.
(9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, towar zostanie odesłany na koszt klienta.
(10) Prosimy o wysyłkę produktu w oryginalnym opakowaniu. Koszty i szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zapakowania ponosi klient.
(11) Do roszczeń gwarancyjnych możliwość ma jedynie do klient.

8. Jurysdykcja i wydajność

(1) Miejscem realizacji dostawy i płatności jest siedziba naszej firmy.
(2) Jeśli klient jest przedsiębiorcą, miejsce jurysdykcji wszystkich roszczeń wynikających z obiektywnych stosunków umownych, w odniesieniu do roszczeń o charakterze przestępczym i innym ustawowym będzie miało miejsce w Ahrensburgu.